Generalforsamling i Mølby Vandværk d. 19. marts
Lagt online den: 1. marts 2019

Der indkaldes hermed til Mølby Vandværks ordinære generalforsamling på Oksenvad Gl. Skole (OLA) tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Det reviderede regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse
5. Budget for 2019 fremlægges
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- På valg til bestyrelsen er Gert Madsen, Gunnar R. Hansen og Uwe Jensen
- På valg som suppleant er Tage Trans (1. suppleant)
7. Valg af revisor og suppleant
- På valg som revisor er Anette Schultz
- På valg som revisorsuppleant er Kjeld Holm
8. Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår nye takster for 2020
9. Eventuelt

Ægtefæller/ledsager må gerne deltage i generalforsamlingen, der gøres dog opmærksom på, at der kun er én stemme pr. husstand.

Efter generalforsamlingen er Mølby Vandværk vært ved et mindre traktement.

Den officielle og underskrevne årsrapport fremlægges på generalforsamlingen og ligger til gennemsyn hos formanden 1 uge før generalforsamlingen.

Vedlagt denne indkaldelse er den lovpligtige forbrugerinformation og regnskabstallene. Den
officielle og underskrevne årsrapport fremlægges på generalforsamlingen og ligger til gennemsyn
hos formanden 1 uge før generalforsamlingen.


Husk tilmelding til Mølby Vandværks facebook-gruppe for at få informationer om ledningsbrud, unormalt vandforbrug og anden generel information.

Se også: Indkaldelse til generalforsamling

Kilde: Mølby Vandværk