Mølby Vandværk afholder generalforsamling
Lagt online den: 10. marts 2023

Der indkaldes hermed til Mølby Vandværks ordinære generalforsamling på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter tirsdag, den 21. marts 2023 kl. 19.00.

Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til bestilling af mad, ser vi gerne at der gives en tilbagemelding fra jer, der vil deltage. Tilmelding kan ske til Svend Løbner på telefon/sms 21293192 eller e-mail: svend@lobner.dk.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Det reviderede regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse
5. Budget for 2023 fremlægges
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- På valg til bestyrelsen er Gunnar Reese Hansen, Gert Madsen og Ejgil Wind. Gert Madsen modtager ikke genvalg
- Der skal således vælges nyt bestyrelsesmedlem og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
- På valg som revisor er Anette Schultz
- På valg som revisorsuppleant er John Kristensen
8. Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsens foreslag til nye takster for 2023
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Mølby Vandværk vært ved et let traktement.

Som tidligere år opfordres alle forbrugere til at tilmelde sig vandværkets facebook-side og andelshavere, der ikke har modtaget en indkaldelse pr. mail, opfordres til at sende deres mailadresse og mobilnummer til Svend Løbner via ovenstående kontaktinformationer.

På bestyrelsens vegne
Gert Madsen

Se også: Indkaldelse til generalforsamling i Mølby Vandværk

Kilde: Mølby Vandværk